Laulasmaa ÜVK

Teade 

Laulasmaa ÜVK- reoveekogumisalade, ühisveevärgi ja- kanalisatsioonivõrkude rajamine.

Vallavalitsus otsustas 07. augustil toimunud istungil saata volikogusse otsuse eelnõu, mis annab AS-ile Lahevesi nõusoleku taotleda projekti „ Laulasmaa reoveekogumisala piirkonnas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine“ kaasrahastamist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Ühtlasi tagatakse otsusega vallavalitsuse poolt AS-ile Lahevesi projekti rahastamisel omaosaluse rahalised vahendid kuni 2 250 000 euro ulatuses.

Järgmine volikogu istung toimub 28. augustil.

 

Teade 02.07.2018

Keskkonnaministeerium on algatanud meetme tingimuste muudatuse, millega luuakse võimalus taotleda toetust tehnilisele lahendusele, millega suunatakse reovesi Türisalu puhastile.

Keskkonnaministri määruse võimalikke muudatusi arutatakse esmalt töörühmas koos huvigruppidega, kuhu on oodatud Lääne-Harju valla ja vee-ettevõtte esindajad. Esimene töögrupi kohtumine toimub 6.07.2018 Keskkonnaministeeriumis.

Kuivõrd asulareovee puhastamise direktiivi nõuetele vastavuse saavutamine on Keskkonnaministeeriumi prioriteet, menetleme määruse muudatust kiireimal võimalikul viisil.

KIK rahastab vaid odavaimat lahendust, kuid kuna Paldiski ja Türisalu alternatiive ei ole võimalik võrreldavatel alustel analüüsida, (selleks kuluks ligikaudu aasta), siis ollakse valmis rahastama alternatiivi, mis tuleneb keskkonnamõju hindamise aruandest – selleks on vaja aga eelnevalt muuta meetme tingimusi. Lääne-Harju Vallavalitsus on jõudnud kompromissini ministeeriumiga – nii on võimalik alustada projektiga varem.

Meetme tingimuste muudatus jõustub eelduslikult septemberis. Paralleelselt tegeleb Lahevesi finantsanalüüsi ja taotluse ettevalmistamisega, et esimesel võimalusel määruse muudatuse järel esitada rahastustaotlus.

Teade 05.03.2018 – AS Lahevesi esitatud taotlus kaasrahastuse saamiseks Laulasmaa ÜVK ehitamiseks ei saanud positiivset rahastusotsust. AS Lahevesi esitab korrigeeritud rahastustaotluse märtsi kuus. Eeldatav aeg rahastusotsuse saamiseks on mai 2018

Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna ÜVK torustike projekteerimine on lõppenud ning käimas on projekti kooskõlastamine maaomanike ja ametkondadega.

Samuti on ettevalmistamisel rahastustaotlus, mille esitamine on plaanis 2017 aasta aprillis ning vastus rahastusotsuse näol ootame septembriks 2017.

Kavandatav ehitusaeg Laulasmaa ÜVK torustike väljaehitamiseks on 2018-2020.

Küsimused-vastused 

Küsitluse seis 21.04.2016

Küsitluse seis 11.05.2016

Küsitluse seis 17.05.2016

Küsitluse seis 25.05.2016            graafik 1graafik 2 / graafik 3

Küsitluse seis  03.06.2016           graafik 1/ graafik 2/ graafik 3

Küsitluse seis 30.08.2016            graafik 1/ graafik 2/ graafik 3