Rahvusvaheline veepäev – 22.märts

22. märtsil tähistatakse rahvusvahelist veepäeva, et pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele kogu maailmas. Sel aastal keskendub veepäev veele ning energiale ning laiemaks eesmärgiks on teadvustada veetarbimise ja energiatootmise omavahelist tihedat seost.

Üleilmset veepäeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel 21. korda. Varasematel aastatel on veepäeval räägitud muuhulgas ka veest ja loodusõnnetustest, veest ja tulevikust, veest ja naiste õiguste kaitsest, veest ja toidust ning veekvaliteedest ja linnade arengust.
Rahvusvahelise veepäeva puhul annab Keskkonnaamet välja veeteemalise õpimapi, mis on heaks abimaterjaliks keskkonnateadliku veetarbija suunamisel ning väärtustab loodusressursse säästvat eluviisi. Õppemappi jagatakse üldhariduskoolidele ja keskkonnahariduskeskustele tasuta.

Keskkonnaameti tellimusel on valminud veeteemaline õppemapp, mis koondab ühte raamatusse teemad alates veekaitsest ja kasutamisest kuni reovee puhastamiseni. Õppemapile töötatakse välja ka interaktiivne töölehtede kogu.

„Õppemapp sisaldab terviklikku informatsiooni Eesti põhja- ja pinnavee, vee kasutuse, reostusallikate ning reovee puhastamise kohta. Eraldi peatükk keskendub sellele, kuidas vett säästa ja miks see on oluline. Samuti selgitatakse, mis on vee jalajälg ja kuidas seda arvutatakse. Kõiki teemasid illustreerivad joonised, kaardid ning mapi autorite Urmas Tartese ja Arne Aderi fotod. Töölehed on koostatud kolmele vanuseastmele – I, II ja III kooliaste. Mapis sisaldub ka kaart, millelt leiab infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ala ning üleujutusohuga alade kohta,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Õppemappi jagatakse tasuta üldhariduskoolidele ning Keskkonnaameti koostööpartneritele.
Mapp on pdf-formaadis kättesaadav ka Keskkonnaameti koduleheküljel aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/public/Veeteemaline_6pimapp_veebi.pdf

Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Head veepäeva soovib AS Lahevesi