AS Lahevesi tegevuspiirkondades muutub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind

Kuna viimastel aastatel on Keila vallas vee- ja kanalisatsioonitaristusse oluliselt investeeritud, siis nüüd oli viimane aeg neli aastat muutumatuna püsinud teenusehind üle vaadata ja kulutustele vastavaks korrigeerida. Uueks vee hinnaks kujuneb 1,476 eurot kuupeetri kohta ja reovee ärajuhtimise tasu saab olema 2,34 eurot kuupmeetri eest (hetkel kehtivad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad on 0,96 ja 1,37 eurot). Need hinnad sisaldavad käibemaksu ja vallaettevõte AS Lahevesi hakkab neid rakendama alates tuleva aasta algusest. Uute hindade rakendamine on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamise saanud heakskiidu vallavolikogult ning kooskõlastatud ka Konkurentsiametiga.

Lähtuvalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest (§ 141 lg 3), kus vee-ettevõtja osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust nii üle kui alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalal, esitab ta hinnataotluse Konkurentsiametile, kui soovitakse kehtestada piirkondadele ühtset veeteenuse hinda summaarsete kulutuste alusel. Vastava taotluse esitaski AS Lahevesi Konkurentsiametile 30.07.2014.a. Menetluse käigus, peale taotluse täiendamist/põhjendamist ja mitmetele täpsustavatele küsimustele vastamist, kooskõlastas Konkurentsiamet hinnataotluse ülaltoodud hindadega. Täpsema menetluskäigu ja Konkurentsiameti otsusega on võimalik tutvuda AS Lahevesi kontoris või koduleheküljel www.lahevesi.ee.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna tõusuga tagatakse vee-ettevõtte jätkusuutlikkus ning ka investeerimise võimekus. Lähtuvalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest (§ 14) peab ettevõtte infrastruktuur olema isemajandav, ehk suutma katta oma tuludega enda jooksvad kulutused ja omavahenditest soetatud põhivara kulumi ning teenida mõistlikku kasumlikkust. Veel peame tõdema, et kõik siiamaani tehtud AS Lahevesi investeeringud veemajandusse, mis on läbiviidud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) finantsabil, on omaosaluse katnud Keila Vallavalitsus. Et taotleda vajalikku finantsabi nimetatud fondidest peab ettevõte olema jätkusuutlik ja ka seda tõestama. AS Lahevesi loomisest alates on Keila valla veemajandusse tehtud investeeringute suurusjärk 3,87 miljonit eurot (suurema osa sellest moodustab Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekt Keila-Joal).

Võrdluseks lisame ka mõned vee ja kanalisatsiooni teenuse hinnad väljaspool Keila valda. Hinnad on koos käibemaksuga:

Harku vald: Vesi – 1,344€ kanalisatsioon 2,028€
Rae vald: Vesi – 1,6€ kanalisatsioon 2,62€
Kiili vald: Vesi – 1,584€ kanalisatsioon 2,172€ + abonenttasu
Viimsi vald: Vesi – 1,5€ kanalisatsioon 2,34€

AS Lahevesi