Tähelepanu Laulasmaa-Tuulna-Illurma piirkonnas asuvate kinnistute omanikud!

AS Infragate Eesti viib Keila valla vee-ettevõtte Lahevesi AS tellimusel läbi küsitlust  selgitamaks välja elanike huvi liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Uue torustike süsteemi ehitamine ületab vee-ettevõtte võimalused, mistõttu plaanib Lahevesi AS küsida Keskkonnainvesteeringute Keskusest selleks rahalist toetust. Kuid toetust saab vaid juhul, kui piirkonnas on liitumishuvi enamal kui 60% elanikest. Seega on Teie positiivne vastus väga oluline!

Juhul kui projekt saab riigi poolt heakskiidu ning Lahevesi AS-ile eraldatakse toetus, alustatakse ehitustöödega arvatavalt 2017. aastal ning kinnistute liitumine saab toimuda peale ehitustööde valmimist, eeldatavalt 2018. aastal.

Ehitustöid teostatakse vaid siis, kui õnnestub saada rahalist abi.

Palume Teil kirjaga kaasas oleval kooskõlastuslehel:

  1. Näidata plaanil vee- ja kanalisatsioonitorustikuga liitumise sobivaim asukoht Teie kinnistu piiril;
  2. Kirjutada lahtritesse kinnistu omaniku nimi, postiaadress, telefon ja e-post. Andmed on vajalikud selleks, et projekteerija saaks Teiega vajadusel ühendust võtta
  3. Kinnitada liitumissoovi märkides vastavasse kasti risti;
  4. Lisada vajadusel märkused;
  5. Kirjutada omaniku nimi, kuupäev ning lisada allkiri

Peale kooskõlastuslehe täitmist palume see postitada tagasi AS-i Infragate Eesti, Kadaka tee 5, 10621 Tallinn  (postimaks on tasutud ja seega on postitamine Teile tasuta) või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile riina.eha@infragate.ee.

Juhime tähelepanu, et esitatud plaan ja seal kajastatud vee- ja kanalisatsioonitorustike paiknemine on esialgne ning lõplik asukoht selgub projekteerimise käigus. Projekti raames rajatakse liitumispunktid kuni 1 meetri kaugusele Teie kinnistupiirist, väljapoole kinnistut. Igale kinnistule nähakse ette üks veetorustiku ja üks kanalisatsioonitorustiku ühenduspunkt. Vajadusel võtab projekteerija Teiega ühendust.

NB! ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONIGA LIITUMISE TOETAMISEGA EI VÕTA TE ENDALE MINGEID RAHALISI EGA VARALISI KOHUSTUSI.

Kinnistuomaniku kulud vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks on:

  • oma kinnistule rajatavate trasside ehitusmaksumus;
  • riigilõiv ehitusloa eest;
  • projekteerimistingimuste väljastamine, projekteerimine ja järelevalve.

 

Lugupidamisega AS Lahevesi