Laulasmaa ÜVK

Lugupeetud Laulasmaa, Käesalu ja Meremõisa küla kinnistu omanik!

AS Lahevesi viis 2016 aastal, projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ raames, läbi elanike küsitluse selgitamaks välja elanike huvi liitumiseks ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemiga.

Soovime tänada kõiki küsitlusele vastajaid ning teatada, et küsitluse tulemused näitasid selget elanike huvi liitumiseks (Laulasmaa reoveekogumisalal on liitumishuvi 69% elanikel).

Projekteerimistööd on tänaseks lõpetatud ning AS Lahevesi on esitanud taotluse Ühtekuuluvusfondi kaasrahastuse saamiseks. Samuti on ehituse rahastamiseks panuse andnud Keila vald ja AS Lahevesi garanteerides projekti omaosaluse vastavalt 1,5 milj ja 0,7 milj eurot.

Seoses muutunud meetmemäärusega „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ viib AS Lahevesi läbi täpsustava elanike küsitluse, selgitamaks projekti elluviimisega kaasnevat mõju tulevikus.

Palume teid vastata esitatud küsimustele ning tagastada allkirjastatud küsitlusleht aadressil: projektid@keilavald.ee või AS Lahevesi Paldiski mnt 21 Keila 76607 Harjumaa.

NB! Palume täita iga kinnistu kohta eraldi vastuste leht.

Lisainformatsioon AS Lahevesi www.lahevesi.ee Ingvar Kosarv 58030095

Уважаемые владельцы земельных участков  в Laulasmaa, Käesalu и Meremõisa!

AS Lahevesi в 2016 году, в рамках проекта „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“,   проводило опрос населения, есть ли интерес среди жильцов подключиться  к общим системам водоснабжения и канализации.

Хотели бы поблагодарить всех участников опроса и сообщить, что результаты  опроса  показали явную заинтересованность жильцов к подключению  к данным системам. ( LAULASMAA – у 69% населения был интерес к подключению ).

На сегодняшний день проектные работы завершены и AS Lahevesi подало ходатайство на получение дополнительного финансирования от Ühtekuuluvusfond.  Кроме того, муниципалитет Keila и AS Lahevesi внесли свой вклад в строительство проекта, гарантируя собственный взнос  в размере 1,5 миллиона и 0,7 миллиона евро соответственно.

В связи с изменённым постановлением „ Условия предоставления дотации „Veemajandustaristu arendamine”путём открытого ходатайства“  AS Lahevesi проводит среди жильцов уточняющий опрос, чтобы выяснить какое влияние в будущем окажет осуществление  этого проекта.

Просим Вас ответить на вопросы и вернуть подписанный опросник по адресу:

projektid@keilavald.ee или  AS Lahevesi Paldiski mnt 21 Keila 76607 Harjumaa.

NB!  Пожалуйста, заполните на каждый имеющийся земельный участок отдельный лист с ответами.

Дополнительная информация: AS Lahevesi, www.lahevesi.ee Ingvar Kosarv  tel. 58030095

Küsitlusleht eesti keeles

Küsitlusleht vene keeles