Laulasmaa ÜVK projekti üldseis ja tööde käik

Selgitus Laulasmaa ÜKV projekti ja tööde kohta

Oleme kokku kogunud elanike poolt esitatud küsimused nii tööde kestvuse, rahastamise kui läbiviimise kohta ning selgitame neid teemade kaupa.

Laulasmaa ÜVK projekti eesmärk ja rahakasutus

Laulasmaal on käimas ÜVK taristu arendamise projekt, mille tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. See tähendab, et projekti käigus ehitatakse ja rekonstrueeritakse ühisveevärki ja kanalisatsiooni, kuid ei lahendata ära kõiki muid probleeme piirkonnas teede, tänavavalgustuse, liigvee jne seoses. Projektis ette nähtud raha saab kasutada vaid selleks, milleks see on eraldatud. See ei tähenda, et muud küsimused ei oleks olulised, kuid neid ei saa lahendada selle projekti raames.

Vastupidiselt sotsiaalmeedias levivatele kõlakatele, siis projektirahad ei ole otsas ning nende kasutamine on olnud igati korrektne, mida kinnitas ka äsja Rahandusministeeriumi tehtud audit KIKi rahade kasutamise kohta tolle projekti raames.

Lepingu pikendamine

Riigihanke lepingut saab pikendada ainult põhjendatud juhtudel ning nendeks ei ole ehitaja tahtmatus või suutmatus tähtajaks objekti valmis saada.  Ehituslepingu pikendamiseks on olnud erinevad asjaolud, mis ei olnud ehitaja kontrolli all pakkumist tehes: ülemaailmsest kriisist põhjustatud tarneaegade olulised pikenemised; Transpordiameti keelud teatud teelõikude kasutamiseks, Elektrilevi hilinemine vajalikke liitumispunktide ehitamisel, kinnistuomanike soovid projekteerida ringi enda kinnistu liitumispunkte. Samuti osutus keerulisemaks paekivipinnasele ehitamine, seda vaatamata eelnevalt tehtud geoloogilistele uuringutele.

Eelnevalt loetletud põhjused olid lepingu pikendamiseks põhjendatud.

Ehitustööd

Ehitustööd ei ole lõppenud ning projekti järgselt taastatakse tollele eelnev olukord. See tähendab, et kõik, mis tööde käigus rikuti, taastatakse eelnevale tasemele. Paraku aga ei saa projekti käigus teha täiendavaid arendusi. Kahjuks on ka juhtumeid, kus vee-ettevõtet survestatakse tegema tegevusi, millel ei ole projektiga mingit seost ning  mida  ei saa projekti raames teha. Selliste  vaidluste pidamine võtab samuti projektimeeskonna tööaega.

Tööd on planeeritud nii, et koristus, taastamine, haljastus on lepingu viimased tööd ning need tehakse kõikjal ühekorraga, sest nii on mõistlik ja kõige vähem kulukas.

Kraavide puhastamine

Kraavide puhastamine ei ole samuti antud projekti ülesanne, vaid peaks olema elanike enda huvi ning regulaarne tegevus. Piirkonna kraavid on ehitatud vee ärajuhtimiseks ning selle tagamine peab olema elabike ühisest huvist lähtuv ühine ülesanne.  Aja jooksul on osad elanikud need aga aia- ja haljastusjäätmeid täis vedanud, ajades need kinni ning lahendanud vee äravoolu ebakorrektselt. See on põhjustanud ka probleemid, nagu näiteks ka liigniiskus piirkonna kinnistutel.

Hekkide mahavõtmine

Projekti käigus ei ole kellegi kinnistul asuvaid hekke puututud. On olnud üksikuid juhtumeid, kus on tulnud ehitustöödeks likvideerida hekid ja selle peale on inimesed pahandanud. Sellistel juhtudel on need hekid olnud rajatud kinnistu piiridest väljapoole teemaale ehk mitte inimese enda maale, vaid teekaitsevööndisse, kus neid ei tohikski olla. Selliseid hekke ei taastata projekti raames.

Ehitusest tingitud ebamugavused

Sedavõrd mahukate tööde tegemine ei saa alati kulgeda ideaalselt ning nähtamatult, mis tähendab, et elanikel on tulnud trotsida ka ehitustöödest tingitud ebamugavusi. See on sääraste projektide puhul möödapääsmatu ning ei tähenda kohe kindlasti kuidagi lohakat või hoolimatut tööprotsessi. Palume kannatlikku meelt ja täname kõiki, kel seda on olnud, sest toimiv veevärk on kõike seda väärt.

Projekti puudutavatele pöördumistele vastamine

Lahevesi AS projektimeeskond on alati aldis vastama elanike pöördumistele, kuid tihedast töögraafikust tingituna ei tule vastused alati otsekohe. Samuti ei pruugi vastused olla alati meeltööda (eelnevalt loetletud teemade osas just), kuid vastamata kellelegi  jää. Kõik küsimused, millele siit või projekti kirjeldusest vastust ei saa, palume edastada ÜVK töödele järelevalvet teostavale isikule: Aleks Kappo e-post: aleks@tle.ee tel: 5547308 või projektijuhile: Andero Kullerkupp e-post: andero@projektin.ee

Laulasmaa ÜVK projekti tööde käik

Projekti osa 1

24.09 on torustike ehitustööde lõpp. Hetkel käib viimaste torustike ehitus Eva Ringteel. Septembri viimastel päevadel on kavas asfalteerimistööd piirkonnas. Kõik muud katendid on lõplikult valmis 29. oktoobriks. Kõik katsetused, sh hüdrandid saavad valmis 18. oktoobril. Liitujate poolt tellitud liitumispunktide muudatuste täitmise ja täiendavate piirete rajamise tähtaeg on novembri alguses.

Projekti osa 2

Torustike paigaldamise  ja asfalteerimistööd on lõpetatud. Haljastustööd ja teeääred saavad valmis septembri lõpuks. Hüdrantide katsetamine on planeeritud 6. oktoobril. Täiendavate kaitsepiirete rajamisega seotud tööd lõpetatakse oktoobri lõpuks.