Lehola reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Projektiga tagatakse kaitsmata põhjaveega alal asuval reoveekogumisalal asuvatele elanikele kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine ning ÜVK võrgu laiendamine selliselt, et kõigil reoveekogumisalal asuvatel hoonestatud kinnistutel oleks võimalus liituda ÜVK süsteemiga.