Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp.

Projekt on I etapp kogu Lohusalu reoveekogumisala (koormus 750 inimekvivalenti) ühiskanalisatsiooniga varustamise kavast. Kogu veemajandusprojekti üldiseks eesmärgiks on tagada nõrgalt kaitstud põhjaveega alal asuval reoveekogumisalal asuvatele elanikele kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine ning ÜVK võrgu laiendamine selliselt, et kõigil reoveekogumisalal asuvatel hoonestatud kinnistutel oleks võimalus liituda ÜVK süsteemiga.