Veeteenuse hinna kujunemine

Veeteenuse hind sisaldab tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest.

Veeteenuse hind kujuneb vastavalt Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikale. Konkurentsiamet määratleb täpselt, millised kulud ja tegevused peab saama kaetud teenuse hinnaga.

Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

1) põhjendatud tegevuskulude katmine;

2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;

3) keskkonnanõuete täitmine;

4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;

6) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ja uuendamine.

Täpset infot vee hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiamet kodulehelt.