Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud sammud

Valla vee-ettevõte AS Lahevesi rajab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK).
ÜVK-ga liitumist reguleerib Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määrus nr 17 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri”.

AS Lahevesi väljastab liitujale liitumistingimused (tehnilised
tingimused), mis on aluseks kinnistu veevärgi ja
kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ühendustorustiku projekti koostamisel.

Liituja tellib liitumisprojekti (ehitusprojekt).

Liituja esitab läbi ehitisregistri kooskõlastamiseks ehitusteatise ja ehitusprojekti. Ehitusteatise
esitamine on soovitav tellida ehitusprojekti koostajalt.

Liituja esitab läbi ehitisregistri kooskõlastamiseks ehitusteatise ja ehitusprojekti. Ehitusteatise
esitamine on soovitav tellida ehitusprojekti koostajalt.

See toimub 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumisprojekti esitamist vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud
liitumisprojektile.

Ehitustööde teostamine enne ehitusteatise väljastamist ning kaevikute sulgemine enne
varjatud tööde akti koostamist ei ole lubatud. Sellised tööd vastuvõtmisele ei kuulu, kaevikud kuuluvad avamisele.

Uue liitumisühenduse vastuvõtmine. Enne kaeviku sulgemist kutsuda välja AS-i
Lahevesi esindaja (e-post lahevesi@lahevesi.ee või telefon 639 1400) surveproovi ja varjatud tööde akti koostamiseks.

Kasutusteatise esitamine on soovitav tellida ehitusprojekti koostajalt.

Küsimuste korral palume ühendust võtta numbril 5858 8008.