Riigihangete registris avaldati  20.04.2022 15:00 hange ”Laulasmaa reoveekogumisala Kõltsu piirkonna ÜVK” (viitenumber 248061). Pakkumuste esitamine: 16.05.2022 11:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.

Töövõtja AS Viimsi Keevitus meeskond Lepingu nr 248061 täitmisel on järgmine:

-Jaak Ritso – AS Viimsi Keevitus, juhatuse liige ja Projekti projektijuht, tel 505 0976, jaak@viimsikeevitus.ee;

-Kert Kartau – AS Viimsi Keevitus, projekteerija, tel 5358 4742, kert@viimsikeevitus.ee.

Omanikujärelevalve P.P. Ehitusjärelevalve OÜ volitatud

– esindaja ja Insener on Kaarin Kõiv, telefon +372 5650 9213, kaarin@ppe.ee;

– Teetööde omanikujärelevalve spetsialist on Aleksandr Šavljukevitš, telefon +372 53402683, aleksandr@pp.ee;

– Elektri- ja automaatika- omanikujärelevalve spetsialist on Meelis Viikmann, telefon +372 515 7088, meelis.viikmann@pp.ee


Selgitus Laulasmaa ÜKV projekti ja tööde kohta

Oleme kokku kogunud elanike poolt esitatud küsimused nii tööde kestvuse, rahastamise kui läbiviimise kohta ning selgitame neid teemade kaupa.

Laulasmaa ÜVK projekti eesmärk ja rahakasutus

Laulasmaal on käimas ÜVK taristu arendamise projekt, mille tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. See tähendab, et projekti käigus ehitatakse ja rekonstrueeritakse ühisveevärki ja kanalisatsiooni, kuid ei lahendata ära kõiki muid probleeme piirkonnas teede, tänavavalgustuse, liigvee jne seoses. Projektis ette nähtud raha saab kasutada vaid selleks, milleks see on eraldatud. See ei tähenda, et muud küsimused ei oleks olulised, kuid neid ei saa lahendada selle projekti raames.

Vastupidiselt sotsiaalmeedias levivatele kõlakatele, siis projektirahad ei ole otsas ning nende kasutamine on olnud igati korrektne, mida kinnitas ka äsja Rahandusministeeriumi tehtud audit KIKi rahade kasutamise kohta tolle projekti raames.

Lepingu pikendamine

Riigihanke lepingut saab pikendada ainult põhjendatud juhtudel ning nendeks ei ole ehitaja tahtmatus või suutmatus tähtajaks objekti valmis saada.  Ehituslepingu pikendamiseks on olnud erinevad asjaolud, mis ei olnud ehitaja kontrolli all pakkumist tehes: ülemaailmsest kriisist põhjustatud tarneaegade olulised pikenemised; Transpordiameti keelud teatud teelõikude kasutamiseks, Elektrilevi hilinemine vajalikke liitumispunktide ehitamisel, kinnistuomanike soovid projekteerida ringi enda kinnistu liitumispunkte. Samuti osutus keerulisemaks paekivipinnasele ehitamine, seda vaatamata eelnevalt tehtud geoloogilistele uuringutele.

Eelnevalt loetletud põhjused olid lepingu pikendamiseks põhjendatud.

Ehitustööd

Ehitustööd ei ole lõppenud ning projekti järgselt taastatakse tollele eelnev olukord. See tähendab, et kõik, mis tööde käigus rikuti, taastatakse eelnevale tasemele. Paraku aga ei saa projekti käigus teha täiendavaid arendusi. Kahjuks on ka juhtumeid, kus vee-ettevõtet survestatakse tegema tegevusi, millel ei ole projektiga mingit seost ning  mida  ei saa projekti raames teha. Selliste  vaidluste pidamine võtab samuti projektimeeskonna tööaega.

Tööd on planeeritud nii, et koristus, taastamine, haljastus on lepingu viimased tööd ning need tehakse kõikjal ühekorraga, sest nii on mõistlik ja kõige vähem kulukas.

Kraavide puhastamine

Kraavide puhastamine ei ole samuti antud projekti ülesanne, vaid peaks olema elanike enda huvi ning regulaarne tegevus. Piirkonna kraavid on ehitatud vee ärajuhtimiseks ning selle tagamine peab olema elabike ühisest huvist lähtuv ühine ülesanne.  Aja jooksul on osad elanikud need aga aia- ja haljastusjäätmeid täis vedanud, ajades need kinni ning lahendanud vee äravoolu ebakorrektselt. See on põhjustanud ka probleemid, nagu näiteks ka liigniiskus piirkonna kinnistutel.

Hekkide mahavõtmine

Projekti käigus ei ole kellegi kinnistul asuvaid hekke puututud. On olnud üksikuid juhtumeid, kus on tulnud ehitustöödeks likvideerida hekid ja selle peale on inimesed pahandanud. Sellistel juhtudel on need hekid olnud rajatud kinnistu piiridest väljapoole teemaale ehk mitte inimese enda maale, vaid teekaitsevööndisse, kus neid ei tohikski olla. Selliseid hekke ei taastata projekti raames.

Ehitusest tingitud ebamugavused

Sedavõrd mahukate tööde tegemine ei saa alati kulgeda ideaalselt ning nähtamatult, mis tähendab, et elanikel on tulnud trotsida ka ehitustöödest tingitud ebamugavusi. See on sääraste projektide puhul möödapääsmatu ning ei tähenda kohe kindlasti kuidagi lohakat või hoolimatut tööprotsessi. Palume kannatlikku meelt ja täname kõiki, kel seda on olnud, sest toimiv veevärk on kõike seda väärt.

Projekti puudutavatele pöördumistele vastamine

Lahevesi AS projektimeeskond on alati aldis vastama elanike pöördumistele, kuid tihedast töögraafikust tingituna ei tule vastused alati otsekohe. Samuti ei pruugi vastused olla alati meeltööda (eelnevalt loetletud teemade osas just), kuid vastamata kellelegi  jää. Kõik küsimused, millele siit või projekti kirjeldusest vastust ei saa, palume edastada ÜVK töödele järelevalvet teostavale isikule: Aleks Kappo e-post: aleks@tle.ee tel: 5547308 või projektijuhile: Andero Kullerkupp e-post: andero@projektin.ee

Laulasmaa ÜVK projekti tööde käik

Projekti osa 1

24.09 on torustike ehitustööde lõpp. Hetkel käib viimaste torustike ehitus Eva Ringteel. Septembri viimastel päevadel on kavas asfalteerimistööd piirkonnas. Kõik muud katendid on lõplikult valmis 29. oktoobriks. Kõik katsetused, sh hüdrandid saavad valmis 18. oktoobril. Liitujate poolt tellitud liitumispunktide muudatuste täitmise ja täiendavate piirete rajamise tähtaeg on novembri alguses.

Projekti osa 2

Torustike paigaldamise  ja asfalteerimistööd on lõpetatud. Haljastustööd ja teeääred saavad valmis septembri lõpuks. Hüdrantide katsetamine on planeeritud 6. oktoobril. Täiendavate kaitsepiirete rajamisega seotud tööd lõpetatakse oktoobri lõpuks.

Laulasmaa ÜVK tööde teostamise esialgsed ajagraafikud

Laulasmaa OSA-1 graafik

Laulasmaa OSA-2 graafik


Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

Riigihanke viitenumber: 206709

Töövõtulepingute osapooled ja nende kontaktandmed:

Töövõtja AS TREV-2 Grupp

Jarmo Perendi – objektijuht, tel 56486796, Jarmo.perendi@trev2.ee

Jevgeni Remmet – projektijuht, +372 512 6452 jevgeni.remmet@trev2.ee

Järelevalve AS Tallinna Linnaehituse

Aleks Kappo – projektijuht, +372 554 7308, aleks@tle.ee

Peeter Puusta – insener, +372 503 5642, peeter.puusta@telora.ee


Laulasmaa ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine
Lääne-Harju valla munitsipaalettevõte AS Lahevesi esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks taotlust EL-i Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, et Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal arendada välja ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem (ÜVK). KIK otsustas 15. aprillil 2019 projekte toetada.
Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Toetuse saaja minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021.
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.
Nimetatud kahe projektiga lahendatakse pikka aega Laulasmaa ja Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ning elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Projekteerimistööd on teostatud varem. KIK-i toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.
Ehitustööde alustamiseks vajalike hanketoimingute lõppedes saab alustada töödega eeldatavalt 2019. a suve teises pooles. Tööjärje kohta jagab omavalitsus ning AS Lahevesi kogu projekti kestel kohalikele elanikele jooksvat infot.
Veemajandusprojektide „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” ning „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine” elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.
Laulasmaa ÜVK-ga liituda soovijatel palume täita ja allkirjastada liitumise küsitluslehe, mille saab alla laadida siit.pdf. Väljatrükitud, käsitsi täidetud ja allkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi käsiposti või kirja teel Rae 15, Paldiski 76805. Lisaks on elanikel võimalik allkirjastatud ankeedid tuua AS-i Lahevesi nimele Laulasmaa Kooli infolauda või raamatukokku.
Elektroonselt täidetud ja digiallkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi e-posti aadressile meelis@lahevesi.ee
Küsimuste korral palume ühendust võtta Meelis Baumaniga: meelis@lahevesi.ee; tel. 56982721

Teade 

Laulasmaa ÜVK- reoveekogumisalade, ühisveevärgi ja- kanalisatsioonivõrkude rajamine.

Vallavalitsus otsustas 07. augustil toimunud istungil saata volikogusse otsuse eelnõu, mis annab AS-ile Lahevesi nõusoleku taotleda projekti „ Laulasmaa reoveekogumisala piirkonnas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine“ kaasrahastamist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Ühtlasi tagatakse otsusega vallavalitsuse poolt AS-ile Lahevesi projekti rahastamisel omaosaluse rahalised vahendid kuni 2 250 000 euro ulatuses.

Järgmine volikogu istung toimub 28. augustil.


Teade 02.07.2018

Keskkonnaministeerium on algatanud meetme tingimuste muudatuse, millega luuakse võimalus taotleda toetust tehnilisele lahendusele, millega suunatakse reovesi Türisalu puhastile.

Keskkonnaministri määruse võimalikke muudatusi arutatakse esmalt töörühmas koos huvigruppidega, kuhu on oodatud Lääne-Harju valla ja vee-ettevõtte esindajad. Esimene töögrupi kohtumine toimub 6.07.2018 Keskkonnaministeeriumis.

Kuivõrd asulareovee puhastamise direktiivi nõuetele vastavuse saavutamine on Keskkonnaministeeriumi prioriteet, menetleme määruse muudatust kiireimal võimalikul viisil.

KIK rahastab vaid odavaimat lahendust, kuid kuna Paldiski ja Türisalu alternatiive ei ole võimalik võrreldavatel alustel analüüsida, (selleks kuluks ligikaudu aasta), siis ollakse valmis rahastama alternatiivi, mis tuleneb keskkonnamõju hindamise aruandest – selleks on vaja aga eelnevalt muuta meetme tingimusi. Lääne-Harju Vallavalitsus on jõudnud kompromissini ministeeriumiga – nii on võimalik alustada projektiga varem.

Meetme tingimuste muudatus jõustub eelduslikult septemberis. Paralleelselt tegeleb Lahevesi finantsanalüüsi ja taotluse ettevalmistamisega, et esimesel võimalusel määruse muudatuse järel esitada rahastustaotlus.


Teade 05.03.2018 – AS Lahevesi esitatud taotlus kaasrahastuse saamiseks Laulasmaa ÜVK ehitamiseks ei saanud positiivset rahastusotsust. AS Lahevesi esitab korrigeeritud rahastustaotluse märtsi kuus. Eeldatav aeg rahastusotsuse saamiseks on mai 2018

Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna ÜVK torustike projekteerimine on lõppenud ning käimas on projekti kooskõlastamine maaomanike ja ametkondadega.

Samuti on ettevalmistamisel rahastustaotlus, mille esitamine on plaanis 2017 aasta aprillis ning vastus rahastusotsuse näol ootame septembriks 2017.

Kavandatav ehitusaeg Laulasmaa ÜVK torustike väljaehitamiseks on 2018-2020.

Küsimused-vastused 

Küsitluse seis 21.04.2016

Küsitluse seis 11.05.2016

Küsitluse seis 17.05.2016

Küsitluse seis 25.05.2016            graafik 1graafik 2 / graafik 3

Küsitluse seis  03.06.2016           graafik 1/ graafik 2/ graafik 3

Küsitluse seis 30.08.2016            graafik 1/ graafik 2/ graafik 3