Laulasmaa ÜVK tööde teostamise esialgsed ajagraafikud

Laulasmaa OSA-1 graafik

Laulasmaa OSA-2 graafik

 

 

Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

Riigihanke viitenumber: 206709

Töövõtulepingute osapooled ja nende kontaktandmed:

Töövõtja AS TREV-2 Grupp

Jarmo Perendi – objektijuht, tel 56486796, Jarmo.perendi@trev2.ee

Jevgeni Remmet – projektijuht, +372 512 6452 jevgeni.remmet@trev2.ee

Järelevalve AS Tallinna Linnaehituse

Aleks Kappo – projektijuht, +372 554 7308, aleks@tle.ee

Peeter Puusta – insener, +372 503 5642, peeter.puusta@telora.ee


Laulasmaa ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine
Lääne-Harju valla munitsipaalettevõte AS Lahevesi esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks taotlust EL-i Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, et Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal arendada välja ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem (ÜVK). KIK otsustas 15. aprillil 2019 projekte toetada.
Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Toetuse saaja minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021.
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.
Nimetatud kahe projektiga lahendatakse pikka aega Laulasmaa ja Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ning elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Projekteerimistööd on teostatud varem. KIK-i toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.
Ehitustööde alustamiseks vajalike hanketoimingute lõppedes saab alustada töödega eeldatavalt 2019. a suve teises pooles. Tööjärje kohta jagab omavalitsus ning AS Lahevesi kogu projekti kestel kohalikele elanikele jooksvat infot.
Veemajandusprojektide „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” ning „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine” elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.
Laulasmaa ÜVK-ga liituda soovijatel palume täita ja allkirjastada liitumise küsitluslehe, mille saab alla laadida siit.pdf. Väljatrükitud, käsitsi täidetud ja allkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi käsiposti või kirja teel Rae 15, Paldiski 76805. Lisaks on elanikel võimalik allkirjastatud ankeedid tuua AS-i Lahevesi nimele Laulasmaa Kooli infolauda või raamatukokku.
Elektroonselt täidetud ja digiallkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi e-posti aadressile meelis@lahevesi.ee
Küsimuste korral palume ühendust võtta Meelis Baumaniga: meelis@lahevesi.ee; tel. 56982721

Teade 

Laulasmaa ÜVK- reoveekogumisalade, ühisveevärgi ja- kanalisatsioonivõrkude rajamine.

Vallavalitsus otsustas 07. augustil toimunud istungil saata volikogusse otsuse eelnõu, mis annab AS-ile Lahevesi nõusoleku taotleda projekti „ Laulasmaa reoveekogumisala piirkonnas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine“ kaasrahastamist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Ühtlasi tagatakse otsusega vallavalitsuse poolt AS-ile Lahevesi projekti rahastamisel omaosaluse rahalised vahendid kuni 2 250 000 euro ulatuses.

Järgmine volikogu istung toimub 28. augustil.


Teade 02.07.2018

Keskkonnaministeerium on algatanud meetme tingimuste muudatuse, millega luuakse võimalus taotleda toetust tehnilisele lahendusele, millega suunatakse reovesi Türisalu puhastile.

Keskkonnaministri määruse võimalikke muudatusi arutatakse esmalt töörühmas koos huvigruppidega, kuhu on oodatud Lääne-Harju valla ja vee-ettevõtte esindajad. Esimene töögrupi kohtumine toimub 6.07.2018 Keskkonnaministeeriumis.

Kuivõrd asulareovee puhastamise direktiivi nõuetele vastavuse saavutamine on Keskkonnaministeeriumi prioriteet, menetleme määruse muudatust kiireimal võimalikul viisil.

KIK rahastab vaid odavaimat lahendust, kuid kuna Paldiski ja Türisalu alternatiive ei ole võimalik võrreldavatel alustel analüüsida, (selleks kuluks ligikaudu aasta), siis ollakse valmis rahastama alternatiivi, mis tuleneb keskkonnamõju hindamise aruandest – selleks on vaja aga eelnevalt muuta meetme tingimusi. Lääne-Harju Vallavalitsus on jõudnud kompromissini ministeeriumiga – nii on võimalik alustada projektiga varem.

Meetme tingimuste muudatus jõustub eelduslikult septemberis. Paralleelselt tegeleb Lahevesi finantsanalüüsi ja taotluse ettevalmistamisega, et esimesel võimalusel määruse muudatuse järel esitada rahastustaotlus.


Teade 05.03.2018 – AS Lahevesi esitatud taotlus kaasrahastuse saamiseks Laulasmaa ÜVK ehitamiseks ei saanud positiivset rahastusotsust. AS Lahevesi esitab korrigeeritud rahastustaotluse märtsi kuus. Eeldatav aeg rahastusotsuse saamiseks on mai 2018

Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna ÜVK torustike projekteerimine on lõppenud ning käimas on projekti kooskõlastamine maaomanike ja ametkondadega.

Samuti on ettevalmistamisel rahastustaotlus, mille esitamine on plaanis 2017 aasta aprillis ning vastus rahastusotsuse näol ootame septembriks 2017.

Kavandatav ehitusaeg Laulasmaa ÜVK torustike väljaehitamiseks on 2018-2020.

Küsimused-vastused 

Küsitluse seis 21.04.2016

Küsitluse seis 11.05.2016

Küsitluse seis 17.05.2016

Küsitluse seis 25.05.2016            graafik 1graafik 2 / graafik 3

Küsitluse seis  03.06.2016           graafik 1/ graafik 2/ graafik 3

Küsitluse seis 30.08.2016            graafik 1/ graafik 2/ graafik 3