Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse ostu-müügilepingu sõlmimine

  Kõik väljad on kohustuslikud täita.

  KLIENT

  Postiaadress
  Sidevahendid

  TARBIMISKOHT


  Tarbimiskoha aadress

  VEE-ETTEVÕTJA KOHUSTUB

  1. Tagama kinnistu liitumispunktis kehtivatele nõuetele vastava kvaliteediga joogivee.
  2. Müüma kliendile veevarustuse teenust vastavalt õigusaktidega kehtestatud hindadele.
  Hinna muutumisel võetakse arvesse uus hind, selleks lepingusse muudatusi tegemata.
  3. Tagama vee-ettevõtjale kuuluva veearvesti nõuetekohase kontrolli ja taatlemise.

  KLIENT KOHUSTUB

  1. Tasuma veevarustuse teenuse eest vastavalt õigusaktidega kehtestatud hindadele.
  2. Tasuma tarbitud veevarustuse teenuste eest 10 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamise kuupäevast, märkides ära viitenumbri . Arvestusperioodiks on kalendrikuu(d).
  3. Tasumistähtaja ületamisel võib vee-ettevõtja rakendada viivist 0,06% päevas iga viivitatud päeva eest.
  4. Teavitama vee-ettevõtjat, kui peale näitude edastamist ei ole 10 kalendripäeva jooksul saabunud arvet tarbitud teenuste eest poolte vahel kokkulepitud aadressile.

  MUUD TINGIMUSED

  1. Veearvestite alg-, lõpp- ja kontrollnäite fikseerivad aktid, vee-ettevõtja poolt kinnistu trasside ja veemõõdusõlmede osas koostatud aktid ning ettekirjutused on pooltele täitmiseks kohustuslikud.
  2. Leping jõustub peale lepingu mõlemapoolset allkirjastamist. Alates käesoleva lepingu jõustumisest, kaotavad kehtivuse poolte vahelised varasemad lepingu eritingimustes märgitud veevarustuse teenuse ostu-müügi kokkulepped lepingus nimetatud kinnistu osas.
  3. Leping on sõlmitud tähtajatult.
  4. Lepingu lahutamatuks osaks on üldtingimused ja piiritlusjoonis ning klient kinnitab, et ta on nende sisuga tutvunud.
  5. Kliendi kinnistu ning ühisveevärgi vahelise liitumispunkti asukoht määratakse piiritlusjoonisel. Liitumispunkt on ühisveevärgi osaks.